Info voor ANBI

1) Naam

Stichting LvMI Nederland

2) RSIN

852119410

3) Contactgegevens

Postadres: Nieuwe Gracht 98, 3512 LX Utrecht
Emailadres: gervangils@mises.nl

4) Doelstelling

Het publiek te informeren over het wetenschappelijke werk van de econoom en filosoof Ludwig von Mises en van zijn opvolgers.

5) Beleidsplan (dd 01-01-2023), samenvatting

1. De te verrichten werkzaamheden.
A) Verbetering positiebepaling: hoe willen wij onze doelstelling bereiken?
B) Bijeenkomsten organiseren
C) Onderwijs (oa de zomercursus) organiseren.
D) Werving van gelden.
E) Website onderhouden.
F) Vrijwilligers bij de organisatie betrekken.
G) Een raad van aanbeveling aanstellen.
H) Op zoek naar een derde bestuurslid.

2 De wijze van werving van de gelden.
De werving van gelden zal worden getracht met behulp van:
A) donaties via de website
B) rechtstreekse benadering van contacten
C) donaties via de bijeenkomsten
D) verkoop van dassen, spelden en eventuele andere producten

3. De wijze van besteding van de gelden.
De gelden zullen besteed worden aan:
A) de bijeenkomsten
B) het onderwijs
C) kosten voor het verwerven van contacten
D) kosten voor het verwerven van gelden
E) kosten voor lopende zaken, zoals o.a. de bankrekening, vergaderkosten, verzekering en website.

6) Bestuurssamenstelling

Drs. Ger vab Gils, (Interim) Voorzitter

Mr. Timothy Majoor, Secretaris

Drs. Daniel van der Hoeven, Penningmeester

De voorzitter leidt de vergaderingen, voorts zijn de bevoegdheden van de bestuursleden gelijk.

7) Beloningsbeleid

Momenteel zijn er geen personen in dienst van het instituut.
Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. En zij hebben recht op vacatiegeld dat niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in het vacatiegeldenbesluit.
Overigens zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting niet tot bestuurslid benoembaar.

8) Verslag van de uitgeoefende activiteiten

2018: bijeenkomsten en onderwijs georganiseerd, artikelen op de website gepubliceerd en contacten onderhouden

2019: Bestuurswissel doorgevoegd met als expliciete doelstelling om elke maand een artikel, van eigen hand, te publiceren, social media op te starten, de zomerschool te continueren, bijeenkomsten te organiseren

2020: Social media verder uitbouwen, zomerschool organiseren, starten met training van bestuur en vrijwilligers, groot evenement in het najaar. Het laatste is geannuleerd vanwege de overheidsmaatregelen met betrekking tot corona.

2021: Social media verder uitbouwen. Na een succesvol jaar bezoeken inmiddels 600 tot 1000 unieke bezoekers de website. Op de website worden 1 tot 2 berichten per maand geplaatst. Twitter (300+) en Facebook (400+) groeien gestaag en interactie neemt toe.

2022: Uitbouwen bereik op de sociale media; Twitter (+-750), Facebook, Instagram. We zijn begonnen met enkele vertaalprojecten en organiseerden naast onze jaarlijkse zomerschool een winterschool.

2023: De sociale media zijn verder gegroeid; Twitter (1000+), Facebook, Instagram. 2023 was het jaar waarin we de eerste Mises-vertaling hebben afgerond en een kinderboek publiceerde. Er staan nog meer vertalingen op de planning voor 2024.

9) Financiële verantwoording

Balans per 31-12-2016:

Activa

Liquide middelen: €3.912,34

Passiva

Nog te betalen bedragen: €305,53
Exploitatiesaldo: €3.606,81*

Staat van baten en lasten:
Opgave totaal ontvangen donaties:  €1.900,00
Opbrengst fondsenwerving: Geen
Opbrengsten uit ontvangen nalatenschap(pen): Geen

Rentebaten: €7,72

Kosten van beheer: €3.494,63
Personeelsbeloningen: Geen

Toelichting:

Er is in 2016 meer bestemd dan gegenereerd. Daardoor is het exploitatiesaldo met € 1.586,91 afgenomen.

*) Nader te bestemmen voor doelstelling stichting.

2017:

Balans per 31-12-2017:

Activa

Liquide middelen: € 3.131,04

Passiva

Nog te betalen bedragen: € 611,06
Exploitatiesaldo: € 2.519,98

Staat van baten en lasten:
Opgave totaal ontvangen donaties:  € 2.230
Opbrengst fondsenwerving: Geen
Opbrengsten uit ontvangen nalatenschap(pen): Geen

Rentebaten: Geen

Kosten van beheer: €3.316,83
Personeelsbeloningen: Geen

Toelichting:

Er is in 2017 meer bestemd dan gegenereerd. Daardoor is het exploitatiesaldo met €1.086,83 afgenomen.

2018:

Balans per 31-12-2018:

Activa

Liquide middelen: € 1.571,31

Passiva

Nog te betalen bedragen: € 916,59

Exploitatiesaldo: € 654,72

Staat van baten en lasten:

Opgave totaal ontvangen donaties: € 348

Opbrengst Summer school: € 1.120

Opbrengst fondsenwerving: Geen

Opbrengsten uit ontvangen nalatenschap(pen): Geen

Rentebaten: Geen

Kosten van beheer: € 3.333,26

Personeelsbeloningen: Geen

Toelichting:

Er is in 2018 meer bestemd dan gegenereerd. Daardoor is het exploitatiesaldo met € 1.865,26 afgenomen.

Leave a comment