Literatuur


Nederlandstalige boeken over Oostenrijkse School, liberalisme en libertarisme

‘I do not want to just read books; I want to climb inside them and live there’ (anoniem).

Een overzicht van boeken over, geïnspireerd door, met aandacht voor of in sterke mate verwant aan de Oostenrijkse School van economie. Boeken over economie, rechtsfilosofie, geschiedenis, libertarisme etc.

De komende tijd zullen we ter kennismaking typerende of frappante passages uit de boeken als ‘teaser’ op de site plaatsen.
Volgende week eerste een fragment uit de bijna vergeten brochure van de hand van de onvolprezen Nederlandstalige rechtsfilosoof Frank van Dun: Crash en Depressie.

We beginnen de lijst met de oudste publicatie en eindigen met de jongste, maar dat is toeval, want de volgorde is alfabetisch, op de achternaam van de auteur.

Voor elk boek vermelden we gegevens over het boek, de auteur(s), de publicatie en bijzonderheden over de verkrijgbaarheid, voor zover ze niet meer gewoon in de boekhandel, al of niet virtueel, te verkrijgen zijn. In goed libertarische traditie is een aantal boeken via internet te downloaden. Als dat zo is, staat dat ook vermeld.

Rechtvaardigheid en Solidariteit – Frederic Bastiat

Over het boek:
De begrippen ‘solidariteit’ en ‘rechtvaardigheid’ worden voortdurend in allerlei maatschappelijke discussies gebruikt. Wie kan er immers tegen solidariteit zijn, of tegen rechtvaardigheid? Maar retorische populariteit is nog geen garantie voor conceptuele helderheid. Zijn deze twee idealen wel altijd verzoenbaar? En wat als ze met elkaar in conflict komen?

De 19de eeuwse Franse journalist en parlementariër Frédéric Bastiat stelde zich precies die vragen. Hij schreef in een tijd dat het ‘liberalisme’ en het ‘socialisme’ nog in hun kinderschoenen stonden. Maar als geen ander zag hij met heldere blik – en schetste hij met scherpe pen – hun toekomstige karaktertrekken. Vandaag lijken we een ‘derde weg’ bereikt te hebben, gekenmerkt door pragmatisme en politieke haalbaarheid. Bastiat toont echter op een frisse manier hoe ook die hedendaagse zienswijze in het licht van de fundamentele en letterlijk eeuwenoude keuze tussen solidariteit en rechtvaardigheid valt te plaatsen.

Over de Auteur:
Claude Frédéric Bastiat (1801-1850) werd in 1848 verkozen als parlementslid in de ‘Assemblée Constituante’ en in 1849 als lid van de ‘Assemblée Législative’. Zijn politieke en economische strijd richtte zich op de verdediging van persoonlijke vrijheden tegen de groei van staatsinmenging, en tegen alle totalitaire utopieën van zijn tijd. Hij is auteur van tientallen boeken en artikels waaronder La Loi; Sophismes Economiques; Propriété et loi; L’État en Propriété et spoliation.

Publicatiegegevens:
Murray Rothbard Instituut, 2011 download pdf

De Staat Voorbij: een nieuwe weg naar recht, welvaart en vrede – Karel Beckman

Over het boek:
In De Staat Voorbij schetst Karel Beckman een toekomstvisie die een uitweg biedt uit de politieke crisis in de wereld. Hij gaat in tegen het heersende geloof – van zowel ”links” als ”rechts” – dat de Staat kan zorgen voor economische groei, goed onderwijs, en goede voorzieningen, en een einde kan maken aan misdaad, discriminatie, en ongewenst gedrag. Hij laat zien dat Staatsdwang juist de oorzaak is van onze problemen. Het is de Staat die het financiële stelsel aanstuurt en samen met de banken recessies veroorzaakt. Het is de Staat die zorgt voor permanente inflatie en daarmee de pensioenen en koopkracht van burgers uitholt. Het is staatsbemoeienis die zorg en onderwijs verstikt. Het is Staatsmacht die verantwoordelijk is voor corruptie, onderdrukking en oorlog in de wereld.

Beckman stelt hier het libertarische ideaal tegenover van voor ieder mens. Een wereld zonder Staatsdwang waarin mensen niet in een systeem worden gedwongen maar hun eigen politieke stelsel kunnen kiezen. Waarin recht van onderaf tot stand komt, de aarde eerlijk wordt verdeeld, en mensen niet ten koste van elkaar leven maar bijdragen aan elkaars welvaart en welzijn. Volgens Beckman is dit geen utopie maar een redelijk eenvoudig te verwezenlijken ideaal, waarvoor slechts nodig is dat we anders tegen ons politieke systeem aan gaan kijken.

Over de auteur:
Karel Beckman (1958) is journalist, mede-eigenaar en hoofdredacteur van de internationale website Energy Post, en auteur, met Frank Karsten, van De Democratie Voorbij (Uitgeverij Aspekt, 2011), een internationale bestseller die in 20 talen is vertaald.

Publicatiegegevens:
Uitgeverij Aspekt B.V., maart 2017, 306 pagina’s

Ter Verdediging: de prostituee, de pooier, de drugsdealer, de huisjesmelker en andere zondebokken gerehabiliteerd – Walter Block

Over het boek:
Het legendarische werk ‘Defending the undefendable’ (1976) van Walter Block, professor in de economie aan de Loyola universiteit in New Orleans. Het werk is, zelfs na meer dan 30 jaar, nog altijd actueel en heeft de goede boodschap dat bepaalde mensen wier daden niet kwalijk zijn en die leven van vrijwillige transacties, desondanks op irrationele gronden onwenselijk worden veroordeeld, belasterd en wettelijk belemmerd. Het boek is bovendien zeer leerzaam op economisch gebied. In 32 hoofdstukken rekent de auteur af met misvattingen, vooroordelen en de daaruit voortkomende wetgeving ten aanzien van allerhande mensen, beroepen en activiteiten, waaronder drugsdealers, straatvervuilers, vrekken, pooiers, landschapsverpesters en (zelfs!) kinderarbeid.

Over de auteur:
Walter Block (1941) is een Amerikaans econoom behorend tot de Oostenrijkse School en geldt als vertegenwoordiger van het anarchokapitalisme.
Hij studeerde onder Murray Rothbard, toen de grondlegger van het libertarisme, en was ook sterk beïnvloed door Ayn Rand.
Hij bekleedt de Harold E. Wirth Eminent Scholar Leerstoel in de economie aan de J. A. Butt School of Business aan de Loyola University New Orleans. Hij is senior fellow aan het Ludwig von Mises Institute in Auburn, Alabama. ‘Ter verdediging’ is het bekendste uit zijn vele boeken.

Publicatiegegevens:
De Kenniskwekerij, 1999, 190 pagina’s. Alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

Een pleidooi voor libertarisme in ‘t kort – Gale Boetticher

Over het boek:
De libertarische beweging is de laatste jaren hard gegroeid. De Amerikaanse libertariër Ron Paul heeft, tijdens zijn pogingen om president van de Verenigde Staten te worden, honderdduizenden jongeren over de hele wereld geïnspireerd om zich te verdiepen in zijn gedachtegoed. Daarnaast zijn er in Nederland veel VVD’ers teleurgesteld geraakt in hun partij. Sommigen van hen, die de VVD niet liberaal genoeg meer vinden, hebben in de libertarische beweging een nieuw thuis gevonden.

Dit pleidooi is bedoeld om geïnteresseerden kennis te laten maken met de libertarische filosofie. In zo’n twee uur leestijd worden onder andere de volgende vragen beantwoord: wat is het libertarisme? Hoe staat het libertarisme tegenover de vrije markt? Hoe zien libertariërs de overheid? En hoe ziet een libertarische samenleving er in grote lijnen uit?

Over de auteur:
Gale Boetticher (pseudoniem) is journalist

Publicatiegegevens:
Bert Boekenmans, 2016, 96 pagina’s, € 13,95

Een studie over de slechtheid van de staat deel I: vrijheid en dwang – Maarten Berg

Over het boek:
Het uit twee delen bestaande ‘Een studie over de slechtheid van de staat’ is een radicaal pleidooi voor (politiek) individualisme. De sociaal-democratische consensus, uitgedragen door ogenschijnlijk uiteenlopende politieke partijen als de PvdA, het CDA én de VVD, wordt fel bekritiseerd op morele en economische gronden.

Betoogd wordt dat de verzorgingsstaat niet gemoderniseerd, maar afgeschaft moet worden; dat democratie geen neutrale procedure is, maar onlosmakelijk verbonden met sociaal-democratie; dat de overheid nooit iets kan bijdragen aan ‘het algemeen belang’; dat onderwijs, gezondheidszorg en de woningmarkt volledig geprivatiseerd en gedereguleerd moeten worden; en dat ‘samenbindende instituten’ als het koningshuis, de Europese Unie en de publieke omroep gevaarlijke trekken vertonen.

Hoewel ‘Een studie over de slechtheid van de staat’ de schijn heeft een rechtse verhandeling te zijn, wordt het vrijheidsideaal consequent, compromisloos en onpartijdig verdedigd, ook als dat neerkomt op ‘linkse’ standpunten over immigratie en oorlogsvoering. Deel I (‘vrijheid en dwang’) is vooral politiek-filosofisch van aard, terwijl deel II (‘kapitalisme en socialisme’) ingaat op de economische en praktische aspecten van vrijheid.

Over de auteur:

Maarten Berg (1975) is econometrist en sociaal-psycholoog. Hij promoveerde op landenvergelijkend ‘geluksonderzoek’ en werkte o.a. voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en verschillende universiteiten.

Over de publicatie:
Aspect Publishers, 2016, 448 pagina’s

De utopie van de mensenrechten – Frank van Dun

Over het boek:
Sinds de afkondiging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 hebben de mensenrechten spectaculair aan populariteit en invloed gewonnen. De mensenrechten zijn een vanzelfsprekendheid geworden waaraan men niet meer kan of mag twijfelen.

Dit boek onthult echter de utopie die schuilgaat achter de moderne idee van de mensenrechten. In plaats van als moreel en politiek handvest te kunnen dienen vormen de moderne mensenrechten daardoor een bedreiging voor een duurzame samenleving.

Het eerste deel gaat in op de essentiële rol en aard van het recht in de samenleving. Dat theoretische perspectief wordt in het tweede deel dan concreet toegepast op de mensenrechtendoctrine. Het derde deel handelt tenslotte over de historische oorzaken en maatschappelijke gevolgen van de mensenrechten.

In het eerste deel van dit boek wordt de vraag naar het recht zelf behandeld. Waartoe dient recht? Welke samenlevingsproblemen moet het oplossen? Vanuit een analyse van de mogelijke oorzaken en oplossingen van conflicten wordt de klassieke opvatting van het recht ontwikkeld, in contrast met utopische opvattingen over mens en samenleving.
Het tweede deel gaat over het utopische karakter van de heersende mensenrechtendoctrine. Die doctrine berust op het idee dat mensen hun rechten niet ontlenen aan de realiteit van mens en wereld maar aan iets wat een bepaalde generatie in wel heel bijzondere historische en ideologische omstandigheden als een universeel ideaal heeft geproclameerd.

Het derde deel behandelt in vogelvlucht het proces van vermaatschappelijking van samenlevings- en gemeenschapsverbanden dat de historische grond is voor de moderne illusie dat Utopia in het verschiet ligt. De utopische wending heeft nu haar beslag gekregen in de status van de UVRM als basisdocument van de moderne mensenrechtendoctrine, maar de intellectuele wortels ervan liggen in de idee van de maatschappij (hier een eufemisme voor de Staat) als bevrijdende kracht.

Over de auteur:
Frank van Dun (1947) studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent. Van 1986 tot 2005 was hij hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Maastricht. Van 1974 tot 1985 was hij verbonden aan het Seminarie voor Algemene Rechtsleer van de Universiteit Gent sedert 1989 aan de Vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht van dezelfde faculteit.

Diverse artikelen en ander materiaal van Frank van Dun op:
http://users.ugent.be/~frvandun/index.html

Publicatiegegevens:
Murray Rothbard Instituut, 2012 download in PDF

Het fundamenteel rechtsbeginsel – Frank van Dun

Over het boek:
Dit meesterwerk van Frank van Dun is een baanbrekende fundering van het natuurrecht. Deze magistrale analyse en dito rechtstheorie is een absolute aanrader voor iedereen die serieus geïnteresseerd is in de vragen naar recht, onrecht en de legitimering van wet en staat.

“Het Fundamenteel Rechtsbeginsel kan zonder meer gerekend worden tot de beste rechtsfilosofische geschriften die het Nederlandse taalgebied ooit heeft voortgebracht.”
(uit de recensie door prof. dr. Mark Van Hoecke en prof dr. Luc J. Wintgens).

Publicatiegegevens:
Download en lees het boek online.

Mens en samenleving: essays over recht en politiek – Frank van Dun

Over het boek:
Rechtsfilosofische en rechtspolitieke essays

Publicatiegegevens:
Lulu, 2010 , 259 pagina’s, € 19,99 (excl. BTW)
http://www.lulu.com/shop/frank-van-dun/mens-en-samenleving-essays/paperback/product-12556194.html
 
 
 

Recht en natuur – Frank van Dun

Over het boek:
Overzicht van rechtsfilosofische ideeën van de Oudheid tot de Moderne Tijd met bijzondere aandacht voor natuurrechtelijk denken, opgevat als een vraag naar de inrichting van de samenleving die de beste waarborgen biedt voor het behoud en de ontwikkeling van het samenleven, rekening houdend met de natuur van de mensen zoals ze zijn en de wereld zoals die is. Vanuit een Oostenrijkse School perspectief op menselijk handelen.

Publicatiegegevens:
Lulu, 2010, 480 pagina’s, € 24,99 (excl. BTW)
http://www.lulu.com/shop/frank-van-dun/recht-en-natuur/paperback/product-10265835.html

Recht en onrecht en andere essays 2002-2004 – Frank van Dun

Over het boek:
Een bundel essays tussen 2002 en 2004 geschreven over rechtsfilosofie en globalisatie.

Publicatiegegevens:
Lulu, 2010, 378 pagina’s, : € 22,59 (excl. BTW)
http://www.lulu.com/shop/frank-van-dun/essays-2002-2004/paperback/product-6527437.html

 

Mens, burger, fiscus: de belastingmaatschappij in natuurrechtelijk perspectief – Frank van Dun

Publicatiegegevens:
Shaker Publishing, Maastricht 2000, 384 pagina’s, 36,00 €
http://www.shaker.nl/nl/content/catalogue/index.asp?lang=nl&ID=8&ISBN=978-90-423-0125-2
 
 
 
 
 
 

Crash en depressie – Frank van Dun

Over het boek:
Een bijna vergeten brochure met een weerlegging van de standaard economische verklaring van de Grote Depressie, een kritische analyse van de New Deal van Roosevelt en een alternatieve verklaring vanuit het perspectief van de Oostenrijkse School. Een toepassing van dezelfde inzichten op de gevolgen van de beurscrash van 1987 en enkele beschouwingen over het post-Sovjet internationale politiek-economische bestel.

Publicatiegegevens:
KN0 – VMI, 1988
Hier te downloaden.

 

Het sociaal-economisch denken van Friedrich A. von Hayek – Annette Godart-Van der Kroon

Over het boek:
Studie over de denkbeelden van de Amerikaanse econoom van Oostenrijkse origine Friedrich August van Hayek.

Over de auteur:
Annette Godart-Van der Kroon is president van het Ludwig von Mises Institute Europe

Over de publicatie:
Acco, Leuven, 1988, 220 pagina’s

 

Laat de leeuw niet in zijn hempie staan: waarom de euro ons zal opbreken – Bruno de Haas

Over het boek:
Wie begrijpt nu echt hoe de eurocrisis is ontstaan? De schuld wordt al snel gelegd bij roekeloze bankiers, ongedisciplineerd begrotingsbeleid in het Zuiden en kleingeestige nationale politiek in het Noorden. Politieke partijen wensen de crisis op te lossen met Europees toezicht op banken en Europese beleidscoördinatie. Maar is de bron van de crisis niet de euro zelf? Blokkeert de euro niet een gezonde groei in de Europese Gemeenschap?

Dit boek zet de feiten helder op een rij en fileert de euro tot op het bot. Het onstuitbare maakbaarheidsgeloof van de politici, het verwrongen wereldbeeld van centrale bankiers en de talloze verbroken beloftes van nationale regeringen. Een voortdenderende trein die niet te stoppen lijkt. Intussen betaalt het Zuiden een krankzinnige tol en brengen wij Nederlanders grote offers, al begrijpen we nauwelijks wat die dan zijn. Op de langere termijn kan de eurozone niet gedijen, betoogt Bruno de Haas. Hij luidt de noodklok. Beter nu ten halve gekeerd. Maar wie heeft daartoe de politieke moed?

De Haas gaat ook in op de Oostenrijkse theorie van economische groei en conjunctuur en op Hayek’s theorie van monetair nationalisme en internationale economische en monetaire stabiliteit.

Over de auteur:
Bruno de Haas is hoofd beleid en onderzoek bij de Media Pensioen Diensten. Eerder was hij als ambtenaar op het ministerie van Financiën betrokken bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht en de afdeling die waakt over de financiële stabiliteit. Bij het Financieel Dagblad was hij redacteur en columnist en bij Pensioenfonds PGGM beleggingsstrateeg. Daarna werkte hij voor ABP. De Haas is (co-) auteur van ‘Mister Euro, een biografie over Wim Duisenberg’ en van ‘Winstwaarschuwing, de ontmaskering van het creatief boekhouden’.

Publicatiegegevens:
Uitgeverij Van Brug, 2014, 224 pagina’s

De weg naar slavernij – Friedrich A. Hayek

Over het boek:
Klassieker van Friedrich August von Hayek. Zijn eerste politieke boek geschreven tijdens Tweede Wereldoorlog waarin hij betoogde dat alle vormen van collectivisme en het opzij zetten de beginselen van de vrije markt logisch en onvermijdelijk leiden tot tirannie. Hij gebruikt de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland als voorbeelden van landen die “de weg tot slavernij” hadden afgelegd en tirannie hadden bereikt. Hayek betoogde dat in een centraal geplande economie, de verdeling en de toewijzing van alle middelen en goederen verricht zou moeten worden door een kleine groep, die niet in staat zou zijn om rekening te houden met alle relevante informatie. Onenigheid over de praktische uitvoering van een economisch plan gecombineerd met de ontoereikendheid van het centrale beheer van middelen zou dwang altijd noodzakelijk maken om iets te bereiken. Hayek betoogde verder dat het mislukken van centrale planning door het publiek wordt opgevat als een gebrek aan staatsmacht om een verder goed idee uit te voeren. Deze perceptie zou ertoe leiden dat het publiek voor meer macht voor de staat zou stemmen en zo zou helpen bij de opkomst van een “sterke man” die in staat geacht wordt “de klus te klaren”. Na deze ontwikkelingen zou een land onontkoombaar terechtkomen in totalitarisme. Volgens Hayek wordt “de weg naar slavernij” onvermijdelijk ingezet met centrale planning en de ontmanteling van de vrije markt, eindigend in de totale vernietiging van individuele economische en persoonlijke vrijheid. Hayek stelde dat verschillende democratische landen dezelfde weg aan het afleggen waren.

Over de auteur:
Friedrich August (tot 1919 von) Hayek (Wenen, 8 mei 1899 – Freiburg im Breisgau, 23 maart 1992) was een Oostenrijks econoom en politiek filosoof. Hij geldt als een van de belangrijkste liberale denkers van de twintigste eeuw. Een belangrijk onderwerp van zijn economisch werk betreft uiteenzettingen over hoe een markt door prijsvorming informatie aan haar deelnemers verschaft en hoe planeconomieën deze informatieverspreiding verhinderen. Alhoewel Hayek gerekend wordt tot de Oostenrijkse School, zijn er op belangrijke punten ook verschillen met bijvoorbeeld zijn leraar Ludwig von Mises. In zijn filosofische werken raakte Hayek op verschillende punten het werk van zijn vriend Karl Popper.
In 1974 won hij de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie, vaak de ‘Nobelprijs voor economie’ genoemd, tegelijk met ideologisch opponent Gunnar Myrdal.

Over de publicatie:
Omega Boek, Amsterdam, 1985. Hier te downloaden

De democratie voorbij – Frank Karsten en Karel Beckman

Over het boek:
Waarom democratie niet leidt tot solidariteit, welvaart en vrijheid maar tot onvrede, verspilling en een tirannieke overheid.

Democratie wordt algemeen beschouwd als het beste politieke systeem, het toppunt van beschaving, de oplossing voor al onze maatschappelijke problemen, een idee dat in de hele wereld ingang moet vinden. Ten onrechte. 
Anders dan iedereen denkt, leidt democratie helemaal niet tot vrijheid, beschaving, welvaart en vrede maar juist tot onvrijheid, maatschappelijke spanningen, uit de hand lopende overheidsbestedingen, ondermijning van de welvaart, agressie en verloedering.

In dit prikkelende en toegankelijke boek beslechten Karel Beckman en Frank Karsten het laatste politieke taboe: het idee dat democratie onze redding is. Zij ontkrachten 13 mythen waarmee democratie steevast wordt verdedigd. Zij beschrijven bovendien een aansprekend alternatief: een samenleving geschoeid op individuele vrijheid en vrijwillige sociale relaties.

Over de auteurs:

Frank Karsten
Frank Karsten is oprichter van het Mises Instituut Nederland en van de Stichting MeerVrijheid. Hij geeft o.m. lezingen in het land waarin hij zich uitspreekt tegen de groeiende overheidsinvloed in het leven van burgers..

Karel Beckman
Karel Beckman is journalist. Hij is hoofdredacteur en oprichter van de onafhankelijke internet-publicatie Energy Post. Daarvoor was hij onder meer hoofdredacteur van European Energy Review en redacteur bij het Financieele Dagblad. Eerder publiceerde hij het boek ‘Het broeikaseffect bestaat niet: de mythe van de ondergang van het milieu’. In 2017 verscheen zijn nieuwste boek ‘De Staat Voorbij’.

Publicatiegegevens:
Uitgeverij Aspekt B.V., 2011 € 10,95, bol.com bruna.nl Studystore.nl
Ebook: Bol.com Managementboek.nl

Het menselijk handelen: een economische verhandeling – Ludwig von Mises

Over het boek:
Het menselijk handelen is het meesterwerk van Ludwig von Mises, een vooraanstaand econoom van de Oostenrijkse economische school. ‘Een tijdloze klassieker’, noemde New York Times bestsellerschrijver Jim Rickards dit economisch totaalwerk. Forbes bestempelde Ludwig von Mises als ‘de grootste denker die u waarschijnlijk nog nooit gelezen heeft’.

Dit boek van Ludwig von Mises is de beste verdediging van het kapitalisme ooit geschreven. Het boek bevat economische basisstof, alsmede verdiepende economische theorie. Dit boek lezen en bestuderen is de best denkbare manier om economie te leren. ‘Het menselijk handelen’ is interessant voor economen, maar ook voor geïnteresseerde leken die bekend willen raken met de ideeën van de Oostenrijkse economische school. Deze ideeën verschillen doorgaans sterk met wat u in de landelijke dagbladen leest en in collegebanken onderwezen krijgt.

Ludwig von Mises levert in ‘Het menselijk handelen’ enkele baanbrekende bijdragen aan de economische wetenschap, geschiedenis, wetenschapsfilosofie en maatschappijleer. U leert:

– Hoe recessies echt ontstaan (de Oostenrijkse economische school is één van de weinige denkstromingen met een coherente verklaring van het terugkerende verschijnsel van hoogtij en recessie)
– 
Waarom het socialisme onmogelijk is
– Waarom reclame geen ‘verspilling’ is
– Hoe internationale handel precies werkt
– Waarom waarde subjectief is en wat de gevolgen hiervan zijn voor de economie
– De waarheid achter de industriële revolutie en de val van het Romeinse Rijk
– Wat er mis is met de methodologie binnen de huidige economische wetenschap
– 
Hoe prijzen echt tot stand komen (tip van de sluier: u zult geen denkbeeldige vraag- en aanbodcurves aantreffen)
– 
De sleutelrol van de ondernemer in een markteconomie
– Waarom veel overheidsmaatregelen niet de doelen bereiken die ze beogen

Over de auteur:
Ludwig Heinrich Edler von Mises (Lemberg, 29 september 1881 – New York, 10 oktober 1973) is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Oostenrijks School in de economie en filosofie. Hij is dé proponent van de Oostenrijkse School in de 20e eeuw. Murray Rothbard, Israel Kirzner en Friedrich von Hayek waren discipelen van hem.

Publicatiegegevens:
Stichting Pierson & Templeton, februari 2016, Hardcover € 35, 99

https://www.bol.com/nl/p/het-menselijk-handelen/9200000055051545/?suggestionType=typedsearch

ook als pdf, http://hetmenselijkhandelen.nl/ € 21,99

De avonden in de rue Saint-Lazare – Gustave de Molinari

Over het boek:
De Soirées (avonden) zijn opgebouwd rond twaalf gespreksavonden waarop drie vrienden – de Conservatief, de Socialist en de Economist – over de grote vraagstukken van samenleving en economie debatteren. Zo laat de Molinari ons op zeer bevattelijke wijze kennismaken met de beginselen van het liberalisme en van de klassieke economie. Interessant en origineel zijn ook de oplossingen voor de vraagstukken van armoede en ongelijkheid die de Molinari, conform de principes van de markteconomie, bedenkt.

Met deze eerste Nederlandse vertaling van de Soirées de la rue Saint-Lazare wordt een, althans in eigen land, vergeten klassiek liberaal denker van onder het stof gehaald.

Over de auteur: 

Gustave de Molinari (Luik, 1819 – Adinkerke, 1912) is vandaag vooral bekend als één van de intellectuele voorvaders van het libertarisme. In zijn tijd was hij een liberaal econoom met internationale faam. De Molinari trok de klassieke liberale principes consequent door. Zo bepleitte hij de radicale utopie van de staatloze vrije markt. Die radicale utopie ontvouwt hij in deze Soirées de la rue Saint-Lazare (1849).

De vertaler Patrick Stouthuysen is als academisch directeur verbonden aan de Faculteit van de Economische en Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceerde bij ASP eerder onder meer vertalingen van Alexis de Tocqueville, Over de democratie in Amerika (2008), Adam Smith. Hoe worden landen welvarend? (2009).

Publicatiegegevens:
Academic & Scientific publishers (ASP), 2014, € 29,95
Te bestellen via: http://www.aspeditions.be/nl-be/book/de-avonden-in-de-rue-saint-lazare/14222.htm

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? – Murray N. Rothbard

Over het boek:
In een tijd van financiële crisis, sterk schommelende inflatie, banken die failliet gaan en paniek op de beurzen maakt dit boekje de werking van “geld” voor een breed publiek toegankelijk. Op een bijzonder heldere wijze verbindt professor Murray Rothbard geschiedenis, theorie en praktijk van geld met elkaar, en wijst hij op de rol van goud, (centrale) banken, inflatie en overheidsbeleid.

In plaats van op zoek te gaan naar de oppervlakkige aanleidingen van inflatie of daaropvolgende crisissen, biedt dit boek inzicht in de fundamentele oorzaken die dat soort problemen in de eerste plaats mogelijk maken. Rothbard wijst niet alleen op de problemen, maar biedt ook concrete oplossingen aan. De bijzonder harde en onaangename gevolgen van een gebrekkig monetair beleid worden met de dag voor iedereen meer voelbaar. Daarmee is deze analyse meer dan ooit actueel.

Rothbard vangt aan met een haarfijne analyse van het fenomeen “geld”. Wat is geld? Hoe is het ontstaan? Hij zet uiteen hoe geld in een vrije economie functioneert, hoe private munten kunnen bestaan, en wat de rol is van banken. Rothbard bespreekt stap voor stap op welke manieren een overheid dat geld kan manipuleren, en wat daar de gevolgen van zijn.
Zijn uiteenzetting is bijzonder helder en doorweven met historische voorbeelden. Hij sluit het boek af met een brok recente monetaire geschiedenis – hoe politici sinds de afschaffing van de goudstandaard proberen om een inherent onstabiel monetair en financieel systeem in stand te houden.

Over de auteur:
Murray N. Rothbard (1926-1995), S.J. Hall professor aan de Universiteit van Nevada, was een van de vooraanstaande economen van de Oostenrijkse economische school. Hij studeerde onder Joseph Dorfman en woonde ook de seminaries van Ludwig von Mises aan New York University bij.
Hij is auteur van honderden artikels en meer dan twintig boeken waaronder The Panic of 1819; Man, Economy and State; America’s Great Depression; Power and Market; The Ethics of Liberty; The Mystery of Banking en For a New Liberty.

Publicatiegegevens:
Murray Rothbard Instituut vzw, 2008
pdf (128 blz.) | pdf a4 (44 blz.) | lees online

Geld, krediet en crisis – Jesus Huerta de Soto

Over het boek:
Kan de geld- en banksector op een gedecentraliseerde manier bloeien en groeien, zonder weerkerende crisissen? Jesús Huerta de Soto toont in dit monumentale werk hoe dit in het verleden al is gebeurd en dat het opnieuw kan gebeuren – zonder inflatie, zonder conjunctuurcycli en zonder de economische instabiliteit kenmerkend voor het huidige tijdperk van gekartelliseerd en gecentraliseerd bankieren.

Een boek als dit wordt maar eens om de zoveel generaties geschreven: een totaalwerk over economische theorie. Ondertussen vertaald in o.m. het Engels, Duits, Russisch, Arabisch en Chinees, is dit boek een must voor iedere student of professional die de functie en disfunctie van het hart- en vaatstelsel van de economie wil beheersen: geld, krediet en crisis. Een diepgaande verhandeling waar vriend noch vijand omheen kan.

Over de auteur:
Jesús Huerta De Soto is professor politieke economie aan de Universidad Rey Juan Carlos te Madrid en een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van de Oostenrijkse School in de economie. Hij behaalde doctoraten in het recht (1984) en in de economie en bedrijfskunde (1992), beide aan de Universidad Complutense de Madrid, en ontving onder meer de ‘Rey Juan Carlos Bijzondere Prijs in de Economie’ en een eredoctoraat aan de Universidad Francisco Marroquin.

Publicatiegegevens:
Acco, Leuven, Het boek is ook online te koop bij Proxis.be, of in de winkels van Acco.

Persoonlijke bewustwording en vrije markt: 26 inzichten voor een nieuwe manier van leven – Kim Tjoa

Over het boek:
Voelen, verantwoordelijkheid, vrijheid en vrije markt zijn de centrale thema’s van dit boek. We leren denken als de beste, terwijl aan de ontwikkeling van ons vermogen om te voelen en te vertrouwen op onze intuïtie weinig tot geen aandacht wordt besteed.

Het proces van persoonlijke bewustwording houdt verband met de ontwikkeling van ons gevoel. Een aantal inzichten heeft betrekking op dit proces. Het besef van verantwoordelijkheid volgt als je in staat bent leiding over je eigen leven te nemen. Verantwoordelijkheid opent de weg naar persoonlijke vrijheid. Vrijheid is de natuurlijke staat van de mens. Zolang over de mens wordt geregeerd, is hij niet vrij. Dan is de mens een slaaf. Hij kan dan niet ten volle over zijn eigen leven beschikken. Kim Tjoa geeft inzicht in de maatschappelijke instituten die deze ‘onvrijheid’ in stand houden.

Uitgaand van de inzichten van de Oostenrijkse School, beargumenteert de auteur dat de vrije markt en het kapitalisme aan de basis staan van onze welvaart. Politiek en overheid doen er alles aan om dit welvaartscheppende systeem te frustreren. Een aantal inzichten maakt duidelijk dat voortdurend menselijk ingrijpen in natuurlijke processen armoede, conflicten, onrust en schaarste tot gevolg hebben.

Dit boek maakt duidelijk dat wij aan de vooravond staan van een nieuwe beschaving gebaseerd op vrijheid, saamhorigheid en gelijkwaardigheid. Om daarin te kunnen leven moeten wij ons losmaken van onze angsten en belemmerende overtuigingen en ons emanciperen van de elite die ons regeert. De inzichten uit dit boek ondersteunen de lezer daarin.

Over de auteur:
Kim Tjoa heeft Nederlands en Internationaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In een vorig leven was hij advocaat en interim jurist. Hij is eigenaar en medeoprichter van Floow2, World’s Reset Button, een online bemiddelingsservice voor bedrijven met overcapaciteit.

Vanuit zijn proces naar persoonlijke bewustwording heeft hij een klassiek liberale kijk op de wereld ontwikkeld. Het is zijn passie om via het schrijven van boeken, publicaties, lezingen en debat mensen bewust te maken van wat de volgende stap voor ieder zou kunnen zijn om zichzelf te verwezenlijken en in volledige vrijheid te leven.

Publicatiegegevens:
Stichting Gvmedia, 2011, 128 pagina’s, http://kimtjoa.nl/publicaties/

Werken met waarde: analyseren van economische waarde – Jan Vis

Over het boek:
Werken met waarde belicht op analytische wijze het economisch waarde begrip. De theoretische grondslagen van economische waarde worden uitgebreid toegelicht waarbij vooral het subjectieve karakter van waarde veel aandacht krijgt. Vervolgens wordt het waardebegrip geoperationaliseerd. Met behulp van uitgebreide voorbeelden wordt waarde in een bepaalde context geplaatst. Daarbij komen niet alleen transacties (fusie en overname) aan bod maar wordt ook ingegaan op het relatief nieuwe begrip impairment (IFRS). Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de forensisch waardeerder die ten behoeve van procedures en geschillen waardeert. Als laatste komt het begrip flexibiliteitswaarde (reële opties) aan bod.

Over de auteur:
Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS is als adjunct-professor Business Valuation verbonden aan de Rotterdam School of Management (Erasmus University). Daarnaast is hij partner in Talanton Valuation Services te Amsterdam. Hij is tevens docent aan het Ludwig von Mises Instituut Nederland.

Publicatiegegevens:
Vakmedianet Management augustus 2006, 110 pagina’s

Ondernemend Waarderen: Waarderend Ondernemen. De subjectiviteit van het begrip economische waarde – Jan Vis

Over het boek:
Het begrip economische waarde wordt weliswaar vaak gebruikt maar ook slecht begrepen. Niet alleen bestaat verwarring tussen de begrippen waarde en prijs ook het uit de fiscale wereld bekende begrip waarde in het economisch verkeer wordt vaak met het economisch waardebegrip verward.

In dit boek wordt stilgestaan bij de fundamentele achtergronden van het begrip economische waarde. Het startpunt wordt gevonden in de subjectivistische opvattingen van de grondlegger van de Oostenrijkse School. Daaruit blijkt dat voor het verklaren van prijzen die door echte marktpartijen op reële markten tot stand komen inzicht nodig is in de waarde die partijen aan verschillende goederen hechten. Economische fenomenen kunnen slechts worden begrepen vanuit het handelen van individuele marktpartijen.

Kapitaalgoederen spelen bij het tot stand komen van economische groei een doorslaggevende rol. Binnen de Oostenrijkse School wordt daarom veel aandacht geschonken aan het tot stand komen en waarderen van kapitaalgoederen. In dit onderzoek wordt het bekende kringloopmodel uit de economie zodanig uitgebreid dat daaruit het waarde creërend karakter van kapitaalgoederen blijkt.

In deze studie wordt de mainstream aanpak van het bepalen van de economische waarde geconfronteerd met de subjectivistische uitgangspunten van de Oostenrijkse School. De daaruit naar voren komende verschillen worden geanalyseerd. Daarnaast worden enkele suggesties gedaan om te komen tot een beter gebruik van het begrip economische waarde.

Publicatiegegevens:
Maklu, juli 2010, 349 pagina’s

Economie, Politiek en de Eurocrisis – Bert Wenkenbach

Over het boek:
Economie gaat over hoe mensen kunnen handelen, zodat ze hun eigen situatie of omgeving kunnen verbeteren. De economische basis principes zijn niet zo moeilijk. Het is gezond verstand gebruiken. Haast ieder kan intuïtief begrijpen dat eerst sparen en dan uitgeven veel verstandiger is dan geld te lenen. Dat het drukken van geld door overheden om het begrotingstekort te dekken geen welvaart brengt, maar schadelijk is voor een economie. En dat een groot staatsapparaat en alle daarbij behorende interventies in de economie, voortdurend een rem op de groei van de welvaart zet.

Een samenleving kan een halve eeuw lang economische wetmatigheden negeren. Maar dat blijft niet zonder gevolgen. Dat is duidelijk zichtbaar in de economische ontwikkeling van verschillende Europese landen. Simpel gezegd blijkt, dat hoe meer een land deze wetmatigheden negeert, hoe meer de economische groei ook achter blijft. En het heeft ook de Eurocrisis zelf tot gevolg gehad.

Het boek Economie, politiek en de EUrocrisis is geschreven voor iedereen die:
– Wil weten wat geld eigenlijk is,
– Hoe inflatie of deflatie ontstaan,
– Hoe het banksysteem functioneert,
– Welke invloed centrale banken kunnen uitoefenen en hoe dat functioneert,
– Waarom sparen belangrijk is voor het duurzaam creëren van welvaart,
– Waarom een vrije markt zo belangrijk is voor een gezonde economie,
– Iets wil weten van wat er de afgelopen 50 jaar economisch en maatschappelijk gebeurt is,
– Hoe de krediet crisis is ontstaan en waarom deze volkomen voorspelbaar was,
– Wil begrijpen waarom de Euro in de huidige vorm niet houdbaar zal blijken,
– Verlangt geen economische voorkennis,
– Gebruikt zo min mogelijk vakjargon,
– Is met minder dan 150 pagina’s vlot leesbaar!

Over de auteur:
Bert Wenkenbach was werkzaam bij Philips, Siemens en KPN. Bij deze laatste onderneming werkte hij 17 jaar in senior management functies met verantwoordelijkheid voor grote bedrijfsonderdelen. Later is zijn professionele aandacht verschoven naar de financiële markten.

Publicatiegegevens:
Bert Wenkenbach, 2017, http://economy.wenkenbach.com/ ook verkrijgbaar als EBOOK

Leave a comment